W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Wołominie


ul. Prądzyńskiego 3a
05-200 Wołomin

tel. (22) 776 21 44


e-mail: boi@wolomin.sr.gov.pl


NIP: 125-05-59-364
REGON: 000324990

Obowiązek informacyjny

1. Obowiązek informacyjny – dostęp do informacji publicznej

2. Obowiązek informacyjny – system monitoringu wizyjnego

3. Obowiązek informacyjny – dotyczący przetwarzania danych osobowych w ramach toczących się przed Sądem postępowań sądowych

4. Obowiązek informacyjny – dotyczący przetwarzania danych osobowych w ramach systemu nagrywania rozmów przychodzących stosowanego w Sądzie

5. Obowiązek informacyjny – dotyczący przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków i skarg

6. Obowiązek informacyjny – dotyczący przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 1. Obowiązek informacyjny – dostęp do informacji publicznej
Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3A, 05-200 Wołomin. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@wolomin.sr.gov.pl.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w postaci zawartych we wniosku danych identyfikacyjnych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku w postaci rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a jego podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rozpoznaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 4. W wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej może zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych osobowych o adres korespondencyjny, stosownie do wymagań wynikających z ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.).
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 6. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres od 5 do 25 lat od dnia złożenia wniosku w zależności od nadanej kategorii archiwalnej. W powyższym okresie dokumentacja zawierająca dane osobowe może zostać wybrakowana, w przeciwnym wypadku, po upływie 25 lat, zostanie przekazana do Archiwum Akt Nowych.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Obowiązek informacyjny – system monitoringu wizyjnego
Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3A, 05-200 Wołomin. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@wolomin.sr.gov.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia państwowego, a jego podstawę prawną stanowi art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259) oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z poźn. zm.) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt b) i g) RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i innych osób przebywających w siedzibie administratora oraz ochrony mienia państwowego.
 4. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące liczone od dnia nagrania. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności gdy nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, administrator przechowuje Pana/Pani dane osobowe dłużej niż przez 3 miesiące.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, w tym do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych, jednak dane osobowe gromadzone w ramach zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia państwowego mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom, w tym sądom administracyjnym i organom ścigania. Dane te będą przetwarzane w celu w celu dochodzenia roszczeń przez Sąd lub obrony przed roszczeniami przez 1 rok, a po wszczęciu postępowania – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń liczonego od nowych terminów powstałych w wyniku postępowania.
 6. W oparciu o przetwarzane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Obowiązek informacyjny – dotyczący przetwarzania danych osobowych w ramach toczących się przed Sądem postępowań sądowych
Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3A, 05-200 Wołomin. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@wolomin.sr.gov.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, a jego podstawę prawną stanowi art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt b) i g) RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości przez Sąd, a dane gromadzone w ramach postępowań sądowych toczących się przed Sądem mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom.
 4. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe w ramach postępowań sądowych toczących się przed Sądem będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in. na podstawie - Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) oraz art. 53 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070) w zw. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz.U. 2004 nr 46 poz. 443 z późn. zm.).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, w tym do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych, jednak dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom, w tym sądom administracyjnym i organom ścigania.
 6. W oparciu o przetwarzane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Obowiązek informacyjny – dotyczący przetwarzania danych osobowych w ramach systemu nagrywania rozmów przychodzących stosowanego w Sądzie
Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3A, 05-200 Wołomin. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@wolomin.sr.gov.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrywanie skarg, w odniesieniu do których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Prezes Sądu, a dotyczących obsługi interesantów Sądu i oceny przysługujących im uprawnień wynikających z przepisów prawa, a jego podstawę prawną stanowi - zgoda udzielona na skutek nierozłączenia się w trakcie oczekiwania na połączenie (art. 9 ust. 2 lit a oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zw. z art. 41 § 1 - Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w zw. z art. 97 - Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316 z późn. zm.) oraz wykonywanie zadań realizowanych w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit e RODO), a także ustalanie, dochodzenia lub obrony roszczeń w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów rozpatrywanie skarg, w odniesieniu do których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Prezes Sądu, a dotyczących obsługi interesantów Sądu i oceny przysługujących im uprawnień wynikających z przepisów prawa.
 4. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów przez okres 90 dni, po czym są usuwane przez nadpisanie danych. W interesie publicznym, a w szczególności na żądanie właściwego organu władzy publicznej, dane utrwalone w systemie nagrywania połączeń mogą być odpowiednio wyodrębnione i przetwarzane dłużej, a także udostępniane takiemu organowi.
 5. Administrator może ujawniać nagrania lub informacje o nagraniach wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzani danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora w szczególności w zakresie obsługi infolinii, obsługi systemu nagrań rozmów, obsługi IT, obsług prawnej, doradczej.
 6. Jeżeli nagranie z rozmowy będzie stanowiło dowód w postępowaniu, zostanie ono również ujawnione odpowiednim organom państwowym.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, w tym do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych, jednak dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom, w tym sądom administracyjnym i organom ścigania.
 8. W oparciu o przetwarzane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Obowiązek informacyjny – dotyczący przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków i skarg
Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3A, 05-200 Wołomin. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@wolomin.sr.gov.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu, a jego podstawę prawną stanowi Rozdział 5a - Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524 z późn. zm.), a w zakresie tam nieuregulowanym - zgodnie z przepisami Działu VIII - Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 46 z późn. zm.) oraz wykonywanie zadań realizowanych w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit e RODO), a także ustalanie, dochodzenia lub obrony roszczeń w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu, a dotyczących obsługi interesantów Sądu i oceny przysługujących im uprawnień wynikających z przepisów prawa.
 4.  Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków i skarg są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do niej oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do niej.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, w tym do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych, jednak dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom, w tym sądom administracyjnym i organom ścigania.
 6. W oparciu o przetwarzane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Obowiązek informacyjny – dotyczący przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3A, 05-200 Wołomin. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@wolomin.sr.gov.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów ustawowych uregulowanych w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, a podstawę prawną stanowi - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 z późn. zm.) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.0.2316) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. 2016 poz. 312) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1122) oraz wykonywanie zadań realizowanych w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit e RODO), a także ustalanie, dochodzenia lub obrony roszczeń w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów wykonywania ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
 4. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach wykonywania ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do niej oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do niej, a nadto w przepisach Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 z późn. zm) oraz przepisach wykonawczych do niej.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, w tym do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych, jednak dane osobowe gromadzone w ramach wykonywania ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom, w tym sądom administracyjnym i organom ścigania.
 6. W oparciu o przetwarzane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powiadom znajomego