W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Obsługi Interesantów

W trosce o zapewnienie jak najlepszej jakości obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Wołominie, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o anonimowe wypełnienie ankiety. 

Wyrażone w ankiecie opinie będą dla nas cenne i posłużą do podjęcia działań zmierzających do podniesienia jakości obsługi interesantów.

 

 

KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Ilona Pierścieniak-Królak

 

Biuro Obsługi Interesanta:
poniedziałek: od godz. 09.00 do godz. 18.00 (biletomat czynny do godziny 17:45) 
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30 (biletomat czynny do godziny 15:15) 

Telefon do BOI: (22) 776 21 44

Czytelnia:
poniedziałek: od godz. 09.00 do godz. 18.00 (wydawanie akt do godz. 17:30)
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30 (wydawanie akt do godz. 15:00);

Telefon do Czytelni Akt: (22) 787 28 49

e-mail: czytelnia@wolomin.sr.gov.pl

Buro Podawcze:
poniedziałek: od godz: 09.00 do godz. 16.00 (składanie dokumentów w godzinach 16.00 - 18.00 odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta), biletomat czynny do godziny 17:45
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30, biletomat czynny do godziny 15:15. 

Kasa Sądu:

poniedziałek: od godz. 09.00 do godz. 18.00 
wtorek – piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30, 
ze wskazaniem, że funkcje przypisane Kasie Sądu przejął samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. „OPŁATOMAT”.  

Opłatomat w Sądzie Rejonowym w Wołominie

Informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Wołominie został zainstalowany samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. opłatomat, który przejął funkcje przypisane kasie sądu, który czynny jest w godzinach przyjęć interesantów, tj. poniedziałek od 09:00 do godziny 18:00

Wtorek - piątek  od 08:30 do godziny 15:30

W samoobsługowym terminalu - opłatomacie jest możliwość uiszczania wpłat bezgotówkowych na rachunki sądu tj.
- rachunek dochodów (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)
- sum na zlecenie (zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów, na ogłoszenia w prasie, za wpis do rejestru spadkowego)
- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz  Pomocy  Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości (świadczenia, nawiązki).

Za pośrednictwem terminala możliwy jest również zakup e-znaku.

Dokonywanie płatności tylko w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem kart płatniczych. Wpłatomat wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny, do którego karta wsuwana jest tylko częściowo (nie ma możliwości zablokowania karty w urządzeniu).


Informacje telefoniczne udzielane są pod numerami telefonów:
- w sprawach dot. I Wydziału Cywilnego: (22) 776 28 15;
- w sprawach dot. III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: (22) 776 22 85; 
- w sprawach dot. II Wydziału Karnego: (22) 776 21 55;
- w sprawach dot. V Wydziału Karnego: (22) 787 33 59;
- w sprawach dot. IV Wydziału Ksiąg Wieczystych: (22) 776 41 03;
- w sprawie zamówienia akt – czytelnia: (22) 787 28 49;

Pozostałe numery telefonów znajdują się w zakładce „Struktura Organizacyjna”.

 

Regulamin Systemu Wideokonferencji (Plik PDF)


Kontakt elektroniczny - boi@wolomin.sr.gov.pl - prosimy stosować się do wskazań poniższej Instrukcji dotyczącej elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego w Wołominie.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE

Uprzejmie informujemy, iż możliwe jest wnoszenie pism – skarg i wniosków w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Wołominie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej E - PUAP, przy czym pisma zawierające zapytanie w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. nr 112, poz. 1198), mogą być także przesyłane w formie e-mail na adres boi@wolomin.sr.gov.pl, w zaznaczeniem w tytule, iż jest to zapytanie o udzielenie informacji publicznej.

Ponadto na powyższy adres e-mail można też przesyłać pisma informacyjne do spraw toczących się przed tutejszym Sądem Rejonowym w Wołominie z zaznaczeniem w tytule sygnatury sprawy, której informacja dotyczy oraz danych jego autora w treści, przy czym takie pismo informacyjne, o ile zostanie, oznaczone w tytule sygnaturą sprawy zostanie przedstawione do decyzji sędziego referenta. Podkreślamy jednak, iż takie pismo informacyjne nie wywołuje skutków pisma procesowego złożonego w sposób wskazany w poniższej instrukcji.

UWAGA: nie dotyczy to pism procesowych składanych w postępowaniu cywilnym lub karnym. 

I

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Wołominie:

1. dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960, Nr 30 poz. 168 z późn. zm.), w tym skarg i wniosków, zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2001, nr 98, poz. 1070) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012.524), wniosków o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198), o ile wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zostanie złożony na adres wskazany na wstępie: boi@wolomin.sr.gov.pl.

2. nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich składanych oświadczeń do spraw zawisłych przed tut. Sądem;

3. w obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych, zgodnie z: - postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009r. IKZP 39/08, Nie wywołuje skutku procesowego w postaci wniesienia środka odwoławczego oświadczenie procesowe strony przesłane w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z wymogami ustawy z 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.); - postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2013r. ICZ 59/13, wykładania przepisów art. 5 ust. 2 Ustawy z 2001r. o podpisie elektronicznym oraz art. 125 § 21 i art. 126§ 5 kpc dokonywana z uwzględnieniem celu dyrektywy nr 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych nie uprawnia do przyjęcia, że wobec braku w kpc przepisu szczególnego, który by to dopuszczał, strona postępowania sądowego, uregulowanego w tym kodeksie może wnieść środek odwoławczy lub środek zaskarżenia w postaci elektronicznej albo opatrzyć go podpisem elektronicznym. UWAGA: w razie wniesienia pisma procesowego w formie dokumentu elektronicznego będzie ono obarczone brakiem formalnym w postaci braku własnoręcznego podpisu, co spowoduje konieczność wezwania autora pisma listem poleconym do własnoręcznego podpisania pisma w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu (albo odrzucenia).

II

W celu skutecznego wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Wołominie, które nie jest pismem procesowym niezbędne jest:

1. dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub posiadanie profilu zaufanego w portalu ePUAP

2. posiadania konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),

3. wypełnienie formularza udostępnionego w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej Sądu Rejonowego w Wołominie na platformie ePUAP.

III

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Wołominie:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym na platformie ePUAP.

2. Całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB.

3. Akceptowane formaty załączników to: • doc, rtf, txt, odt • xls, ods, csv • gif, tif, bmp, jpg • pdf

IV

Elektroniczna Skrzynka Podawcza działa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664).

V

Pisma (wnioski i skargi) wniesione do Sądu Rejonowego w Wołominie drogą elektroniczną inną niż wskazana w pkt. II, będą uznawane jako pisma dotknięte brakiem formalnym i zgodnie z art. 64 § 2 kpa, autor pisma wezwany zostanie taką samą drogą elektroniczną do uzupełnienia braku formalnego pisma, poprzez jego podpisanie i przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Wołominie, ewentualnie jeśli nie jest to pismo procesowe, przesłanie go drogą elektroniczną w sposób wskazany w pkt. II niniejszej instrukcji – w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

 

 

REGULAMIN
Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Wołominie

1.    Biuro Obsługi Interesantów, zwane dalej BOI, powołane zostało do obsługi wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego  w Wołominie i znajduje się na parterze budynku Sądu. Biuro Obsługi interesantów powołane jest jako oddzielna komórka organizacyjna.

2.    BOI mieści się na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3a.

3.    Pomieszczenia BOI objęte są monitoringiem.

4.    W skład BOI wchodzi Czytelnia Akt, Biuro Podawcze i Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego.

5.    Bezpośredni nadzór na działaniem BOI sprawuje Kierownik BOI.

6.    BOI czynne jest:

- w poniedziałki w godzinach 09.00 - 18.00 (biletomat czynny do godziny 17:45)

- od wtorku do piątku w godzinach 08.30 – 15.30 (biletomat czynny do godziny 15:15) 

Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Sądu w ramach pełnionego dyżuru odbywa się w poniedziałek w godzinach 16.00-18.00. (biletomat czynny do godziny 17:45).

7.    BOI udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie: (22)7762144 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: boi@wolomin.sr.gov.pl.

8.    Przy wejściu do Sądu (bezpośrednio przy schodach głównych) zainstalowany jest automat do wydawania numerów ustalających kolejność obsługi interesantów do poszczególnych stanowisk BOI.

9.    Interesanci w tym także: Adwokaci, Radcowie Prawni, Notariusze, Komornicy i inne grupy zawodowe związane z działalnością Sądu, obsługiwane są w kolejności, zgodnie z numerami pobranymi z systemu kolejkowego wyświetlanymi nad właściwymi stanowiskami. Osoby niepełnosprawne oraz posiadające uprzywilejowanie z innego tytułu przyjmowane są poza kolejnością po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Informacje w sprawach udzielane są stronom postępowania oraz ich pełnomocnikom po okazaniu dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej.

10. Kierownicy komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Wołominie obowiązani są do udzielania pracownikom wykonującym czynności w ramach BOI niezbędnej pomocy i wsparcia merytorycznego oraz wymiany informacji niezbędnych dla prawidłowej obsługi interesantów, a także dokonywanie zapisów w prowadzonych systemach informatycznych w sposób umożliwiający udzielenia informacji interesantom co do toku sprawy.

11. Pracownicy BOI nie udzielają porad prawnych i informacji, które mogłyby naruszyć przepisy innych aktów prawnych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację odnoszącą się do określonych sytuacji, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek odnośnie sposobu przedstawiania argumentowania lub dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w tej sprawie, albo polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

12. Do zadań BOI należy w szczególności:

a) udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;

b) wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

c) wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

d) kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

e) udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

f) udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

g) udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

h) informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

i) udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu  z mediatorem;

j) dokonywanie weryfikacji użytkowników Portalu Informacyjnego oraz aktywacji kont użytkowników;

k) udzielanie informacji o sposobach wszczęcia postępowania i dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do Sądu, rodzajach spraw rozpoznawanych w tutejszym Sądzie, kosztach sądowych i opłatach kancelaryjnych, sposobach ubiegania się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia;

l) przyjmowanie korespondencji wpływającej do Sądu w ramach pełnionego dyżuru w poniedziałek w godzinach 16.00 – 18.00.

14. Skargi i wnioski, dotyczące pracy BOI rozpoznaje Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie, w zakresie swoich kompetencji.

15. Zakres działania Biura Podawczego, Czytelni Akt oraz Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego określają odrębne, wewnętrzne regulacje.

 

 

 

REGULAMIN
Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Wołominie


 

1.    Czytelnia Akt jest wydzielonym miejscem w ramach Biura Obsługi Interesantów, mieszczącym się na parterze budynku Sądu Rejonowego w Wołominie, służącym do przeglądania akt przez osoby uprawnione.

2.    Stanowiska w Czytelni Akt są monitorowane.

3.    Czytelnia Akt czynna jest:

- w poniedziałki w godzinach 09.00 - 18.00 (wydawanie akt do godz. 17:30);

- od wtorku do piątku w godzinach 08.30 – 15.30 (wydawanie akt do godz. 15:00);

4.    Interesanci, w tym także: Adwokaci, Radcowie Prawni, Notariusze, Komornicy, funkcjonariusze policji i inne grupy zawodowe związane z działalnością Sądu przybywający do siedziby Sądu osobiście, przyjmowani są w kolejności ustalonej za pośrednictwem systemu kolejkowego. Osoby niepełnosprawne oraz posiadające uprzywilejowanie z innego tytułu przyjmowane są poza kolejnością po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

5.    Przy wejściu do Sądu (bezpośrednio przy schodach głównych) zainstalowany jest automat do wydawania numerów ustalających kolejność obsługi interesantów. Interesant po pobraniu numeru oczekuje na swoją kolej. Interesanci wchodzą do Czytelni Akt dopiero po wyświetleniu się ich numeru na wyświetlaczu znajdującym się m.in. nad drzwiami Czytelni Akt.

6.    Interesanci mogą dokonać wglądu do akt w godzinach obsługi czytelni, po wcześniejszym ich zamówieniu: osobistym, telefonicznym pod numerem 22 787 28 49 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: czytelnia@wolomin.sr.gov.pl.

7.    Akta spraw z Wydziałów interesanci zamawiają z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 12:00. Dla zamówień akt złożonych po godzinie 12:00 przyjmuje się, że możliwy termin umówienia przypada w następnym dniu roboczym.

8.    Osoba zapisująca się na wgląd do akt sprawy winna wskazać sygnaturę sprawy, datę wglądu do akt oraz ewentualną godzinę. Pracownik Czytelni Akt każdorazowo odbiera od interesanta numer telefonu na wypadek konieczności poinformowania interesanta o niemożności dokonania wglądu do akt pomimo wcześniejszego ustalenia terminu.

9.    W sytuacji gdy osoba zamawiająca akta nie jest stroną, uczestnikiem, pełnomocnikiem, pracownik Czytelni Akt informuje o możliwości zamówienia akt pod warunkiem przedstawienia indywidualnej zgody na wgląd w akta lub stosownego pełnomocnictwa.

10. Akta spraw mogą nie zostać udostępnione na 2 dni robocze przed terminem rozprawy i 3 dni robocze po terminie rozprawy.

11. Przed udostępnieniem akt w Czytelni Akt interesanci mają obowiązek:

- zapoznać się z niniejszym Regulaminem i stosować się do jego postanowień;

- pozostawić w szatni okrycia wierzchnie

- okazać osobie obsługującej Czytelnię Akt dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość i złożyć czytelny podpis na karcie zapoznania się z aktami, wpis ten jest jednocześnie z zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu Czytelni Akt.

12.  Akta udostępniane są po okazaniu dowodu osobistego (w tym aplikacji m-obywatel), legitymacji służbowej Adwokata lub Radcy Prawnego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

13. Przed udostępnieniem akt pracownik Czytelni Akt upewnia się w systemie odpowiedniego Wydziału i ponosi osobistą odpowiedzialność, za to, że osoba, która będzie akta przeglądać jest do tego uprawniona - jest stroną postępowania lub pełnomocnikiem, obrońcą lub uzyskała stosowną zgodę Przewodniczącego Wydziału (dotyczy Ksiąg Wieczystych).

14. Udostępnienie akt na podstawie innych przesłanek, np. wykazania interesu prawnego następuje na podstawie wydanej przez Prezesa Sądu lub upoważnionego Przewodniczącego właściwego Wydziału zgody na przeglądanie akt.

15. Udostępnienie akt znajdujących się w archiwum odbywa się po wcześniejszym
zamówieniu minimum 7 dni roboczych przed planowaną datą udostępnienia.

16. Osoby zainteresowane przeglądaniem akt w czytelni mają prawo do zamówienia więcej niż jednej sprawy, jeśli istnieje taka potrzeba, jednak zapoznawać się mogą jednorazowo tylko z aktami jednej sprawy. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest zwrócić akta dotychczas udostępnione, wówczas mogą mu zostać wydane kolejne akta.

17. W celu przejrzenia większej liczby akt/tomów (powyżej 3), pracownik czytelni umawia interesanta nie później niż na godzinę 13:00). Przeglądanie spraw wielotomowych odbywa się w oparciu o uzgodnienia z pracownikiem Czytelni Akt.

18. Fakt udostępnienia akt odnotowuje się na karcie zapoznania z aktami, którą umieszcza się na wewnętrznej stronie okładki akt. Wzór karty przeglądowej akt stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Adnotację o udostępnieniu akt i dokonaniu wglądu waktach dokonuje się bezpośrednio przed tą czynnością.

19.  Sąd Rejonowy w Wołominie jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Sąd Rejonowy w Wołominie wskazuje, że zgodnie z art. 107.  Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2019.1781):

1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

20.  Interesant jest obowiązany do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych osobowych, do których zyskał dostęp, w związku z wglądem w akta sprawy. Interesant bez podstawy prawnej lub odpowiedniego upoważnienia nie może udostępniać danych osobowych lub umożliwiać do nich dostępu osobom nieuprawnionym (w tym za pośrednictwem Internetu, YouTube, Instagrama, Facebooka).

21. W Czytelni Akt można korzystać z własnego sprzętu (np. komputery przenośne, aparaty cyfrowe) za wiedzą i zgodą osoby obsługującej Czytelnię Akt. Informację o skorzystaniu z możliwości utrwalania treści dokumentów umieszcza się na karcie zapoznania z aktami w rubryce uwagi.

22. Wykonywanie fotokopii/kopii z akt dołączonych z innych Sądów jest możliwe po wydaniu każdorazowej zgody Przewodniczącego Wydziału, sędziego referenta, sędziego dyżurnego.

23. Czytelnia Akt dysponuje stanowiskami do obsługi interesantów mających prawo do zapoznania się z zapisem dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego.

24. Interesant zapoznający się z zapisem dźwięku albo obrazu i dźwięku nie ma prawa do samodzielnej rejestracji tego zapisu w jakiejkolwiek formie, w szczególności dokonywania samodzielnych kopii na własnych nośnikach, nagrywania zapisu sprzętem elektronicznym np. kamerą, dyktafonem itp.

25. Na terenie czytelni osoby czytające akta zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innych osób.

26. Na blatach biurek – stanowiskach do przeglądania akt nie mogą znajdować się przedmioty inne niż akta sprawy, takie, których obecność na blacie znacznie utrudni nadzór nad udostępnianymi aktami (w tym teczki, torby, itp.).

27. Przeglądane akta spraw winny znajdować się wyłącznie na wyznaczonych do tego stanowiskach - blatach biurek co umożliwia pełny monitoring za pomocą kamer (nie można akt kłaść m.in. na krzesłach, parapetach okiennych).

28. Osoby, którym zostały udostępnione akta mają obowiązek poszanowania udostępnionych dokumentów, a wszelkie zauważone uszkodzenia akt powinny być zgłoszone osobie obsługującej czytelnię, aby nie ponosić za nie odpowiedzialności.

29. Zabrania się interesantom wyjmowania i wykonywania fotokopii zawartości zamkniętych kopert i koszulek bez zgody pracownika Czytelni.

30. W czasie udostępniania akt zabronione jest sporządzanie w nich jakichkolwiek adnotacji, uzupełnień, zapisków, skreśleń i podkreśleń, a także usuwanie adnotacji, dokumentów itp. działań, a także otwierania zapieczętowanych kopert.

31. Pracownik Czytelni Akt o ile istnieje taka możliwość, sporządza kserokopie akt w ilości do 20 kart zgodnie z wnioskiem stron uprawnionych, o ile czynność ta nie wymaga zgody sędziego.

32. Na terenie czytelni obowiązuje bezwzględny zakaz rozmów z telefonów komórkowych, spożywania posiłków i napojów. Dzwonek telefonu winien być wyciszony.

33. Zabronione jest wynoszenie akt poza Czytelnię Akt przez interesantów.

34. Osoby przeglądające akta mają obowiązek stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń i bieżących uwag osób obsługujących Czytelnię Akt.

35. Akta przekazywane z wydziałów do Czytelni Akt muszą być zszyte lub połączone inną techniką w sposób trwały, a karty w nich ponumerowane i w takiej samej formie muszą zostać zwrócone do Wydziału.

36. Zamówione wcześniej akta spraw do Czytelni Akt są wstępnie weryfikowane przez Kierownika Sekretariatu bądź osobę upoważnioną przez Kierownika Sekretariatu, a następnie są przygotowywane przez pracowników właściwych Wydziałów i najpóźniej w dniu planowanego przeglądania wyznaczony przez Kierownika danego Wydziału pracownik dostarcza akta do Czytelni Akt. Ostateczna weryfikacja co do możliwości udostępnienia akt dokonywana jest przez pracownika Czytelni Akt, odpowiedzialnego za udostępnienie akt, a w przypadku wątpliwości co do możliwości udostępnienia akt (dot. m. in. załącznika adresowego, akt komorniczych, operatu szacunkowego, akt prokuratorskich), pracownik Czytelni Akt konsultuje się z Kierownikiem Sekretariatu lub inną upoważnioną osobą z Wydziału.

37. Zwrotu akt z Czytelni po zakończonym dniu dokonuje pracownik Czytelni. Z uwagi na ilość zamówionych do wglądu akt lub inne szczególne okoliczności możliwym jest zwrot akt z Czytelni Akt do Wydziału macierzystego w godzinach rannych następnego dnia, zaś w przypadku gdy te same akta są zamówione na wgląd z kilkudniowym opóźnieniem, ich oczekiwanie na ponowny wgląd w Czytelni Akt jest możliwe tylko po dokonaniu stosownych uzgodnień z Kierownikiem Sekretariatu danego Wydziału. Zamówienia na poszczególne akta dostępne są w aplikacji informatycznej wspomagającej pracę Czytelni Akt.

 

 

 

REGULAMIN
Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Wołominie

 

1.    Biuro Podawcze, jest miejscem wydzielonym w ramach Biura Obsługi Interesantów, mieszczącym się na parterze budynku Sądu Rejonowego w Wołominie.

2.    Biuro Podawcze powołane jest do obsługi interesantów Wydziałów: I Cywilnego, III Rodzinnego i Nieletnich, II i V Karnego oraz Zespołów  Kuratorskiej Służby Sądowej, Oddziału Finansowego i Oddziału Administracyjnego (w tym Sekretariatu Prezesa i Dyrektora) Sądu Rejonowego w Wołominie, w zakresie przyjmowania i rejestracji korespondencji składanej osobiście do Sądu. Przyjmowanie i rejestracja pism składanych osobiście do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołominie, z uwagi na szczególne wymagania systemu informatycznego obsługującego powyższy Wydział odbywa się bezpośrednio w BOI w wyznaczonym do tego stanowisku.

3.    Biuro Podawcze czynne jest:

- w poniedziałki w godzinach 09.00 - 16.00 (korespondencja w godzinach od 16.00 - 18.00 przyjmowana jest w BOI), biletomat czynny do godziny 17:45;

- od wtorku do piątku w godzinach 08.30 – 15.30, biletomat czynny do godziny 15:15. 

4.    Ostatniego dnia roboczego w kwartale korespondencja jest przyjmowana przez Biuro Podawcze do godz. 12:00.

5.    Biuro Podawcze powołane jest do obsługi interesantów wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Wołominie w zakresie przyjmowania i nadawania oraz wiążącego się z tym rejestrowania korespondencji w systemie informatycznym (IV Wydziału Ksiąg Wieczystych), dostarczanej do Sądu oraz odbieranej z Sądu przez operatora pocztowego oraz inne upoważnione do tego podmioty zewnętrzne.

6.    Pracownicy Biura Podawczego nie dokonują weryfikacji składanych dokumentów pod względem ich poprawności (a jedynie pod względem liczby ewentualnie dołączonych załączników) oraz nie udzielają informacji odnośnie spraw prowadzonych przed Sądem Rejonowym w Wołominie i nie odpowiadają za dokumentację pozostawioną bez ich wiedzy.

7.    Interesanci, w tym także: Adwokaci, Radcowie Prawni, Notariusze, Komornicy i inne grupy zawodowe związane z działalnością Sądu przybywający do siedziby Sądu osobiście, przyjmowani są w kolejności ustalonej za pośrednictwem systemu kolejkowego, zgodnie z pobranymi numerami z systemu kolejkowego. Osoby niepełnosprawne oraz posiadające uprzywilejowanie z innego tytułu, przyjmowane są poza kolejnością po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

8.    Pracownicy Biura Podawczego na złożonym osobiście w Sądzie piśmie nanoszą datę oraz godzinę faktycznego złożenia pisma, dokonują sprawdzenia przyjmowanego pisma w zakresie liczby kart załączonych do pisma głównego, na którym naniesiono datę wpływu pisma do Sądu oraz czynią w tym zakresie stosowną wzmiankę na pieczątce prezentaty. Na prośbę interesanta składającego pismo, pracownik Biura Podawczego obowiązany jest do poświadczenia tego faktu na kopii lub odpisie składanego pisma przez przystawienie pieczątki prezentaty i naniesienie na niej, treści identycznej, jak wzmianki na przyjmowanym piśmie.

9.    Pracownicy Biura Podawczego zobowiązani są do rejestracji wszelkiej korespondencji przychodzącej do Sądu w odpowiednim programie informatycznym i przekazanie ich do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu wraz z wykazem przyjętej korespondencji, która stanowi jednocześnie wykaz przekazanej korespondencji.

10.  Przed przekazaniem korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu, pracownicy Biura Podawczego dokonują sprawdzenia zgodności liczby przekazywanej korespondencji ze stanem wykazu, co poświadczają przez złożenie na wykazie informacji „Sprawdzone – data i podpis pracownika dokonującego sprawdzenia”. Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych mają obowiązek poświadczenia przyjęcia korespondencji z Biura Podawczego przez złożenie na wykazie korespondencji podpisu oraz daty wpływu korespondencji do komórki organizacyjnej Sądu.

11. W przypadkach dotyczących wpływu korespondencji do Sądu w ilościach, których zarejestrowanie i przekazanie do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu nie było możliwe w całości, pracownicy Biura Podawczego na koniec dnia pracy sporządzają wykaz już zarejestrowanej korespondencji, który po sprawdzeniu w sposób opisany powyżej przekazują wraz z korespondencją do Wydziału. Korespondencję wpisaną do rejestru w dacie późniejszej niż data faktycznego wpływu (zgodna z datą pieczątki prezentaty) pracownicy Biura Podawczego przekazują w kolejnym dniu pracy w jak najkrótszym czasie możliwym do wykonania tego zadania, przy czym wykaz korespondencji przyjętej i przekazanej winien być sporządzony w taki sposób, aby wiadomym było w jakiej dacie korespondencja faktycznie wpłynęła do Sądu, a w jakiej dacie dokonano rejestracji korespondencji i powstał wykaz.

Zarządzenie Nr 90/2022 Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji wydawania odpisów dokumentów przez Biuro Obsługi Interesanta na podstawie danych z systemów informatycznych lub akt sądowych"

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDÓW POWSZECHNYCH Z OBSZARU APELACJI WARSZAWSKIEJ 

 

Powiadom znajomego