PYTANIA OGÓLNE

1. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?

W sądzie nie są udzielane porady prawne.

Porady prawne można uzyskać w kancelariach adwokackich oraz kancelariach radców prawnych.

2. W jaki sposób można zapoznać się z aktami sprawy?

Z aktami sprawy w Sądzie Rejonowym w Wołominie można zapoznać się w czytelni akt wydzielonej w ramach Biura Obsługi Interesanta, na parterze budynku sądu, 

3. Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?

Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód/pozwany, wnioskodawca/uczestnik, oskarżony/obwiniony, oskarżyciel/oskarżyciel posiłkowy) oraz ich pełnomocnicy. Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy. 

4. Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?

Pisma wszczynające postępowanie przed sądem powinny zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);
 • dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie (powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy) wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, nazw instytucji, dokładnych adresów oraz ewentualnych przedstawicieli ustawowych bądź pełnomocników);
 • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
 • oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek;
 • oznaczenie żądania (sprecyzowanie, o co jest wnoszony pozew/wniosek);
 • określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe;
 • uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (np.: dokumenty, wykaz świadków);
 • własnoręczny podpis;
 • wykaz załączników.

Pozew/wniosek należy sporządzić, poza egzemplarzem dla Sądu, w tylu egzemplarzach ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.


5. Jakie są zasady złożenia pozwu w postępowaniu nakazowym, a jakie w upominawczym?

Postępowanie nakazowe

Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie.

Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

dokumentem urzędowym;
zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym;
oryginałem weksla, czeku, warrantu lub rewersu;
wyciągiem z ksiąg bankowych podpisanym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku, opatrzonym pieczęcią banku oraz dowodem doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty długu;
umową, dowodem spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli podwód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Składając pozew o wydanie nakazu w postępowaniu nakazowym powód powinien dołączyć również dowód dokonania opłaty w wysokości 1/4 opłaty stosunkowej od pozwu.

Postępowanie upominawcze

Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli:

 • roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
 • przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;
 • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;
 • miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Składając pozew powód powinien dołączyć również dowód dokonania opłaty w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.


6. Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę sądową od pozwu/wniosku?

Opłatę sądową można uiścić:

dokonując wpłaty bezpośrednio w kasie sądu;
w formie znaków opłaty sądowej (jeżeli jej wysokość nie przekracza 1500 zł);
dokonując przelewu bankowego na numer rachunku bankowego danego sądu – konto dochodów budżetowych.
Szczegółowe informacje dotyczące numeru rachunku bankowego Sądu Rejonowego w Legionowie znajdują się w dziale Informacje/Konta bankowe.


7. Jak ubiegać się o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych?

Wniosek należy złożyć do sądu, w którym ma się toczyć, bądź toczy się postępowanie. W celu uzyskania sądowego zwolnienia od kosztów strona lub uczestnik postępowania powinien skierować do sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych osoby fizycznej należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów (wzór oświadczenia dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta, na naszej stronie w zakładce Dokumenty do pobrania/Wzory i formularze oraz stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). Oświadczenie, o którym mowa należy wypełnić czytelnie, podając w nim informacje odpowiadające rzeczywistości. Osobę, która świadomie w treści oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania poda nieprawdziwe dane, sąd może ukarać grzywną.


8. W jaki sposób można ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania lub ustnie do protokołu.

Przykładowy wzór wniosku oraz formularz oświadczenia dostępne są na naszej stronie w dziale Dokumenty do pobrania/Wzory i formularze.


9. W jaki sposób można dołączyć dokumenty bądź pisma procesowe do sprawy, która już toczy się przed sądem?

Jeżeli złożony został pozew/wniosek do sądu, sprawa zostaje zarejestrowana pod konkretną sygnaturą i wszelkie kolejne pisma kierowane do sądu w danej sprawie powinny być składane z pismem przewodnim ze wskazaniem sygnatury, przy czym w przypadku pism procesowych należy złożyć również odpowiednią ilość ich odpisów z przeznaczeniem dla stron przeciwnych.


10. Co powinno zawierać pismo przewodnie?

Pismo przewodnie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres osoby składającej;
 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 • oznaczenie sygnatury akt sprawy, do której ma być dołączone;
 • krótką treść wyjaśniającą, czego dotyczy;
 • własnoręczny podpis.

11. Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?

Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona pisemnie. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. 

12. W jaki sposób i w jakim terminie można złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku/postanowienia?

Wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku/postanowienia, przy czym strona pozbawiona wolności, działająca bez profesjonalnego pełnomocnika nieobecna przy ogłoszeniu orzeczenia może złożyć wniosek o sporządzenia uzasadnienia w terminie 7 dni od doręczenia jej tego orzeczenia.

Przykładowy wzór wniosku dostępny jest na naszej stronie w zakładce Dokumenty do pobrania/Wzory i formularze.

13. W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?

Pisemny wniosek w tym przedmiocie należy złożyć w biurze podawczym sądu, przed którym toczyło się postępowanie lub wysłać za pośrednictwem poczty.

Przykładowy wzór wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta oraz na naszej stronie w zakładce Dokumenty do pobrania/Wzory i formularze.


14. W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia w sprawach cywilnych?

Opłata za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę odpisu orzeczenia.

15. W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Do sądu należy złożyć pisemny wniosek o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym lub zgłosić się osobiście w sekretariacie właściwego wydziału z dowodem osobistym, gdy osoba aresztowana pozostaje do dyspozycji sądu.

Jeżeli osoba tymczasowo aresztowana pozostaje do dyspozycji prokuratury, wówczas o zgodę na widzenie należy zwrócić się do właściwej prokuratury. Sąd może nie wyrazić zgody na widzenie, np.:

gdy osoba występująca z wnioskiem o zezwolenie na widzenie jest świadkiem w sprawie i nie została jeszcze przesłuchana;
jeżeli zachodzi obawa, że widzenie zostanie wykorzystane w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego.


16. Kiedy kara ulega zatarciu?

W razie skazania na karę pozbawienia wolności, karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności – z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, zatarcie następuje w tych wypadkach z mocy prawa; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli wymierzona kara pozbawienia nie przekroczyła 3 lat, a skazany przestrzegał zasad porządku prawnego.

W razie skazania na karę grzywny albo karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.

W razie odstąpienia od wymierzenia kary zatarcie skazania następuje z mocy prawa po roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

W razie skazania na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

W razie orzeczenia środka karnego zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania.

Jeżeli sprawcę skazano na dwa lub więcej niepozostających w zbiegu przestępstw albo, jeżeli po rozpoczęciu a przed upływem okresu wymaganego do zatarcia skazania popełnił on kolejne przestępstwo – dopuszczalne jest tylko zatarcie jednoczesne wszystkich skazań.

W razie warunkowego umorzenia postępowania skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.


17. W jaki sposób można starać się o wcześniejsze zatarcie skazania?

Należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem o wcześniejsze zatarcie skazania do sądu, który wydał wyrok. Wniosek podlega opłacie w wysokości 45 złotych.

Przykładowy wzór wniosku znajduje się na naszej stronie w dziale Informacje/Wzory i formularze.