W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Wołominie


ul. Prądzyńskiego 3a
05-200 Wołomin

tel. (22) 776 21 44


e-mail: boi@wolomin.sr.gov.pl


NIP: 125-05-59-364
REGON: 000324990

Wydział Rodzinny i Nieletnich

WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

1. W jaki sposób można zwrócić się do Sądu o zasądzenie alimentów?

Należy złożyc pozew o alimenty wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w pozwie należy podać numery pesel stron;

- w przypadku powództwa na rzecz dziecka:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wydany nie później niż 1 m-c przed złożeniem pozwu ( jeżeli dziecko występuje pierwszy raz o alimenty) lub zupełny akt urodzenie dziecka wydany nie później niż 1 m-c przed złożeniem pozwu, oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo;

- w przypadku powództwa na rzecz małżonka:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa stron, ewentualnie odpis wyroku rozwodowego lub separacyjnego;

Nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Nie ma obowiązku składania oddzielnych pozwów, jeżeli strona powodowa wnosi o zasądzenie alimentów na rzecz więcej niż jednego dziecka.
Jeżeli nieznane jest miejsce pobytu ojca dziecka, należy dołączyć do pozwu wniosek o ustalenie dla niego kuratora.
Dzieci pełnoletnie występują w swoim imieniu o zasądzenie alimentów lub o ich podwyższenie.


2 Do którego sądu należy złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej jak i sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej – wybór sądu należy do powoda.

3. Co należy wskazać w uzasadnieniu pozwu o alimenty?

W uzasadnieniu pozwu należy wskazać :

zestawienie kosztów utrzymania uprawnionego do alimentów,
określić przybliżóny miesięczny koszt utrzymania dziecka (podać kwotę),
sytuację rodzinną, majątkową i możliwości zarobkowe każdego z rodziców (osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy, wysokość zarobków, posiadany majątek).

4. W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o alimenty?

Pozew należy złożyć do sądu w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu + kopia)

5. Kto i kiedy może wystąpić z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa?

Z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić:

 • matka dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty narodzin dziecka,
 • mąż matki dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności;
 • dziecko po osiągnięciu pełnoletniości, nie później jednak, niż w ciągu 3 lat od jej osiągnięcia,
 • prokurator, zawsze kiedy wymaga tego ochrona praworządności.


6. W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Pozew należy złożyć w 4 egzemplarzach (1 oryginał + 3 odpisy):

 • jeden dla pozwanego – ojca lub matki dziecka,
 • drugi dla małoletniego dziecka, którego reprezentuje ustanowiony w postępowaniu nieprocesowym kurator,
 • trzeci dla Prokuratura Rejonowego, któremu sąd ma obowiązek doręczyć odpis pozwu i zawiadamiać o terminach rozprawy).

7. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

 • 3 odpisy pozwu (kserokopie),
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, wydany nie później niż 1 m-c przed złożeniem pozwu
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • opłata stała 200 zł,
 • zaliczka na kuratora dla małoletniego w kwocie 100 zł.

8. Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy z powództwa o zaprzeczenie ojcostwa?

Właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (pozew składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd według miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej tj. według miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli dla pozwanych według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda (np. z powództwem występuje matka dziecka przeciwko dziecku, które mieszka razem z nią i ojcu dziecka zamieszkałemu w okręgu właściwości innego niż dziecko sądu).

9. Czy podczas trwania małżeństwa można żądać zasądzenia alimentów od współmałżonka?

Tak, o ile nie przyczynia się on do zaspokojenie potrzeb rodziny ( np. kosztów utrzymania mieszkania, zakup żywności itp.).

10. Czy w sprawie o ustalenie ojcostwa można wnieść również o zasądzenie alimentów?


Tak, w sprawie o ustalenie ojcostwa można wnieść również o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka. Matka dziecka może też wnieść o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztami utrzymania przez okres trzech miesięcy w okresie okołoporodowym.

11. Kto i w jakim czasie może występować do Sądu o ustalenie ojcostwa?

Ustalenia ojcostwa może żądać matka dziecka, ojciec dziecka, lub prokurator. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości , tylko ono może żądać ustalenia ojcostwa.

12. W jaki sposób dochodzić ustalenia ojcostwa?

Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenia ojcostwa może w drodze powództwa domagać się: dziecko – wytaczając powództwo przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Domniemany ojciec – wytaczając powództwo przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje – przeciwko dziecku. Matka wytacza powództwo przeciwko domniemanemu ojcu. Strona występująca z pozwem jest zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy. Wymagane dokumenty: pozew (dwa egzemplarze), odpis aktu urodzenia dziecka (zupełny), zaświadczenie o zarobkach.

13. Kiedy można wnosić o ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa?

Z ważnych powodów, każdy z małżonków podczas trwania małżeństwa może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Należy złożyć pozew w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z załącznikami. Wymagane załączniki: odpis aktu małżeństwa, zaświadczenie o dochodach powódki bądź powoda, opłata stała w wysokości 200 zł.
Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej wytacza się wyłącznie przed sąd rejonowy (pozew składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

14. Do którego wydziału należy skierować wniosek o zgodę na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka?

Właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd miejsca zamieszkania dziecka, a w braku miejsca zamieszkania sąd miejsca jego pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

15. Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego?

Należy złożyć wniosek do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu właściwego z miejsca zamieszkania małoletniego. Wnioskodawcami mogą być obydwoje rodzice. Wniosek składny jest wówczas w jednym egzemplarzu. W przypadku, gdy wniosek składany jest przez jednego rodzica, to drugi rodzic jest uczestnikiem postępowania - wówczas należy złożyć dwa egzemplarze wniosku. Wniosek powinien zawierać dane stron, tj. imię, nazwisko, nr PESEL, dokładny adres zamieszkania. Wymagane załączniki: odpis aktu zgonu osoby, po której ma być odrzucony spadek, akt urodzenia małoletniego dziecka wydany nie później niż 1 m-c przed złożeniem wniosku , oświadczenie o odrzuceniu spadku (akt notarialny) lub postanowienie sądu w tym przedmiocie, opłata w wysokości 40 zł.

Powiadom znajomego