W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Wołominie


ul. Prądzyńskiego 3a
05-200 Wołomin

tel. (22) 776 21 44


e-mail: boi@wolomin.sr.gov.pl


NIP: 125-05-59-364
REGON: 000324990

ePUAP - SKRZYNKA PODAWCZA

"Składanie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP do Sądu Rejonowego w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych - w postępowaniu wieczystoksięgowym - wniosków o wpis do księgi wieczystej ,środków odwoławczych i innych pism jest niedopuszczalne. Pisma złożone w tym trybie nie wywołują żadnych skutków prawnych.

Paltforma ePUAP może zostać wykorzystana tylko do wnoszenia petycji, skarg, wniosków i innych pism składanych poza właściwym postępowaniem sądowym, a więc tych w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Dz. U.2021.735 t.j.)."

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE

Uprzejmie informujemy, iż możliwe jest wnoszenie pism – skarg i wniosków w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Wołominie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej E - PUAP, przy czym pisma zawierające zapytanie w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. nr 112, poz. 1198), mogą być także przesyłane w formie e-mail w sposób wskazany w punkcie VI niniejszej Instrukcji.
Ponadto na adres e-mail: boi@wolomin.sr.gov.pl, można przesyłać pisma informacyjne do spraw toczących się przed tutejszym Sądem Rejonowym w Wołominie z zaznaczeniem w tytule sygnatury sprawy, której informacja dotyczy oraz danych jego autora w treści, przy czym takie pismo informacyjne, o ile zostanie, oznaczone w tytule sygnaturą sprawy zostanie przedstawione do decyzji sędziego referenta. Podkreślamy jednak, iż takie pismo informacyjne nie wywołuje skutków pisma procesowego złożonego w sposób wskazany w poniższej instrukcji, a nadto przesłać zapytanie o udzielenie informacji prostej dotyczącej sprawy zawisłej przed tut. Sądem.

Tutaj można przejść do strony Elektronicznej Skrzynki Podawczej - e-PUAP Sądu Rejonowego w Wołominie.

Adres skrytki EPUAP:   /SRWOLOMIN/SkrytkaESP

I
Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Wołominie:
1. dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960, Nr 30 poz. 168 z późn. zm.), w tym skarg i wniosków, zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2001, nr 98, poz. 1070) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012.524), wniosków o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198), o ile wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zostanie złożony w sposób opisany w pkt. VI niniejszej Instrukcji.
2. nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich składanych oświadczeń do spraw zawisłych przed tut. Sądem;
3. w obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych, zgodnie z:
- postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009r. IKZP 39/08, Nie wywołuje skutku procesowego w postaci wniesienia środka odwoławczego oświadczenie procesowe strony przesłane w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z wymogami ustawy z 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.);
- postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2013r. ICZ 59/13, wykładania przepisów art. 5 ust. 2 Ustawy z 2001r. o podpisie elektronicznym oraz art. 125 § 21 i art. 126§ 5 kpc dokonywana z uwzględnieniem celu dyrektywy nr 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych nie uprawnia do przyjęcia, że wobec braku w kpc przepisu szczególnego, który by to dopuszczał, strona postępowania sądowego, uregulowanego w tym kodeksie może wnieść środek odwoławczy lub środek zaskarżenia w postaci elektronicznej albo opatrzyć go podpisem elektronicznym.

UWAGA: w razie wniesienia pisma procesowego w formie dokumentu elektronicznego będzie ono obarczone brakiem formalnym w postaci braku własnoręcznego podpisu, co spowoduje konieczność wezwania autora pisma listem poleconym do własnoręcznego podpisania pisma w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu (albo odrzucenia).

II
W celu skutecznego wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Wołominie, które nie jest pismem procesowym niezbędne jest:
1. dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub posiadanie profilu zaufanego w portalu ePUAP
2. posiadania konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
3. wypełnienie formularza udostępnionego w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej Sądu Rejonowego w Wołominie na platformie ePUAP.


III
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Wołominie:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym na platformie ePUAP.
2. Całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB.
3. Akceptowane formaty załączników to:
• doc, rtf, txt, odt
• xls, ods, csv
• gif, tif, bmp, jpg
• pdf

IV
Elektroniczna Skrzynka Podawcza – e-PUAP działa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664).

V
Pisma (wnioski i skargi)- inne niż pisma procesowe, wniesione do Sądu Rejonowego w Wołominie drogą elektroniczną inną niż wskazana w pkt. II, będą uznawane jako pisma dotknięte brakiem formalnym i zgodnie z art. 64 § 2 kpa, autor pisma wezwany zostanie taką samą drogą elektroniczną do uzupełnienia braku formalnego pisma, poprzez jego podpisanie i przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Wołominie – w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.


VI.
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2014r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 782).
1. Informacja publiczna – w rozumieniu ustawy jest to każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne, w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa (uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 marca 2003r. – IISA4059/02, Lex Polonica nr 361165).

2. Informacja publiczna „przysługuje każdemu”, zarówno osobie fizycznej jak i prawnej, a także jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, np. organizacji społecznej (wyrok WSA w Warszawie z 11 lutego 2004r. IISAB391/03).

3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Sądu, wybierając jeden z poniższych sposobów:

- na adres: SĄD REJONOWY W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3A
05-200 Wołomin;

- złożyć w Biurze Podawczym (na parterze budynku Sądu);

- przesłać na adres: boi@wolomin.sr.gov.pl.

 

Powiadom znajomego