W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Rejonowy w Wołominie


ul. Prądzyńskiego 3a
05-200 Wołomin

tel. (22) 776 21 44


e-mail: boi@wolomin.sr.gov.pl


NIP: 125-05-59-364
REGON: 000324990

Kontakt

Sąd Rejonowy w Wołominie


ul. Prądzyńskiego 3a
05-200 Wołomin

tel. (22) 776 21 44


e-mail: boi@wolomin.sr.gov.pl


NIP: 125-05-59-364
REGON: 000324990

Biuro Obsługi Interesanta

Wersja strony w formacie XML

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Wołominie:8.00 - 16.00.


Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Wołominie:


KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI INTERESANTA

Ilona Pierścieniak


Biuro Obsługi Interesanta oraz Czytelnia:
poniedziałek: od godz: 09.00 do godz. 18.00
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30

Telefon do BOI: (22) 776 21 44

Telefon do Czytelni Akt: (22) 787 28 49

Buro Podawcze:
poniedziałek: od godz: 09.00 do godz. 16.00 (składanie dokumentów w godzinach 16.00 - 18.00 odbywa sie w Biurze Obsługi Interesanta)
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30

Kasa Sądu:
poniedziałek: od godz: 11.00 do godz. 17.30 (przerwa: 12.40-13:00)
wtorek - piątek: od godz. 9.00 do godz. 15.30 (przerwa: 12.40-13:00)

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerami telefonów:
- w sprawach dot. I Wydziału Cywilnego: (22) 776 28 15;

- w sprawach dot. III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: (22) 776 22 85; 
- w sprawach karnych dot. II Wydziału Karnego: (22) 776 21 55;
V Wydziału Karnego: (22) 787 33 59;
- w sprawach dot. IV Wydziału Ksiąg Wieczystych: (22) 776 41 03;
- w sprawie zamówienia akt – czytelnia: (22) 787 28 49;

Pozostałe numery telefonów znajdują się w zakładce „Struktura Organizacyjna”.


Kontakt elektroniczny - boi@wolomin.sr.gov.pl - prosimy stosować się do wskazań poniższej Instrukcji dotyczącej elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego w Wołominie.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE

Uprzejmie informujemy, iż możliwe jest wnoszenie pism – skarg i wniosków w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Wołominie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej E - PUAP, przy czym pisma zawierające zapytanie w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. nr 112, poz. 1198), mogą być także przesyłane w formie e-mail na adres boi@wolomin.sr.gov.pl, w zaznaczeniem w tytule, iż jest to zapytanie o udzielenie informacji publicznej.

Ponadto na powyższy adres e-mail można też przesyłać pisma informacyjne do spraw toczących się przed tutejszym Sądem Rejonowym w Wołominie z zaznaczeniem w tytule sygnatury sprawy, której informacja dotyczy oraz danych jego autora w treści, przy czym takie pismo informacyjne, o ile zostanie, oznaczone w tytule sygnaturą sprawy zostanie przedstawione do decyzji sędziego referenta. Podkreślamy jednak, iż takie pismo informacyjne nie wywołuje skutków pisma procesowego złożonego w sposób wskazany w poniższej instrukcji.

UWAGA: nie dotyczy to pism procesowych składanych w postępowaniu cywilnym lub karnym. 

I

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Wołominie:

1. dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960, Nr 30 poz. 168 z późn. zm.), w tym skarg i wniosków, zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2001, nr 98, poz. 1070) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012.524), wniosków o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198), o ile wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zostanie złożony na adres wskazany na wstępie: boi@wolomin.sr.gov.pl.

2. nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich składanych oświadczeń do spraw zawisłych przed tut. Sądem;

3. w obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych, zgodnie z: - postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009r. IKZP 39/08, Nie wywołuje skutku procesowego w postaci wniesienia środka odwoławczego oświadczenie procesowe strony przesłane w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z wymogami ustawy z 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.); - postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2013r. ICZ 59/13, wykładania przepisów art. 5 ust. 2 Ustawy z 2001r. o podpisie elektronicznym oraz art. 125 § 21 i art. 126§ 5 kpc dokonywana z uwzględnieniem celu dyrektywy nr 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych nie uprawnia do przyjęcia, że wobec braku w kpc przepisu szczególnego, który by to dopuszczał, strona postępowania sądowego, uregulowanego w tym kodeksie może wnieść środek odwoławczy lub środek zaskarżenia w postaci elektronicznej albo opatrzyć go podpisem elektronicznym. UWAGA: w razie wniesienia pisma procesowego w formie dokumentu elektronicznego będzie ono obarczone brakiem formalnym w postaci braku własnoręcznego podpisu, co spowoduje konieczność wezwania autora pisma listem poleconym do własnoręcznego podpisania pisma w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu (albo odrzucenia).

II

W celu skutecznego wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Wołominie, które nie jest pismem procesowym niezbędne jest:

1. dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub posiadanie profilu zaufanego w portalu ePUAP

2. posiadania konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),

3. wypełnienie formularza udostępnionego w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej Sądu Rejonowego w Wołominie na platformie ePUAP.

III

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Wołominie:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym na platformie ePUAP.

2. Całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB.

3. Akceptowane formaty załączników to: • doc, rtf, txt, odt • xls, ods, csv • gif, tif, bmp, jpg • pdf

IV

Elektroniczna Skrzynka Podawcza działa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664).

V

Pisma (wnioski i skargi) wniesione do Sądu Rejonowego w Wołominie drogą elektroniczną inną niż wskazana w pkt. II, będą uznawane jako pisma dotknięte brakiem formalnym i zgodnie z art. 64 § 2 kpa, autor pisma wezwany zostanie taką samą drogą elektroniczną do uzupełnienia braku formalnego pisma, poprzez jego podpisanie i przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Wołominie, ewentualnie jeśli nie jest to pismo procesowe, przesłanie go drogą elektroniczną w sposób wskazany w pkt. II niniejszej instrukcji – w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.REGULAMIN
Sali Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Wołominie


1. Sala Obsługi Interesanta powołana jest do obsługi
interesantów Wydziałów: I – V Sądu Rejonowego w Wołominie i mieści się na parterze budynku Sądu.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Wołominie obowiązani są do udzielania pracownikom wykonującym czynności w ramach tejże jednostki organizacyjnej Sądu, niezbędnej pomocy i wsparcia merytorycznego oraz wymiany informacji niezbędnych dla prawidłowej obsługi interesantów, a także dokonywanie zapisów w prowadzonych systemach informatycznych w sposób umożliwiający udzielenia informacji interesantom co do toku sprawy.
3. Pracownicy Sali Obsługi Interesantów nie udzielają porad prawnych i informacji, które mogłyby naruszyć przepisy innych aktów prawnych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację odnoszącą się do określonych sytuacji, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek odnośnie sposobu przedstawiania argumentowania lub dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w tej sprawie, albo polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.
4. Do zadań pracowników wykonujących czynności na Sali Obsługi Interesantów należy:
a) udzielanie interesantom Wydziałów I – V informacji w zakresie ogólnym, dotyczącym funkcjonowania Sądu, np,:
- właściwości Wydziałów Sądu Rejonowego w Wołominie, numerach telefonów
i faksów do poszczególnych jednostek organizacyjnych,
- godzin urzędowania, położenia sal rozpraw;
- sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach niezbędnych do zainicjowania postępowania sądowego
- wysokości opłat kancelaryjnych i niektórych (typowych) kosztów sądowych, sposobów ich wnoszenia, numerach rachunków bankowych Sądu;
- sposobie i przesłankach ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu;
b) udzielanie interesantom Wydziałów I - V informacji o stanie postępowania w sprawach toczących się w Sądzie Rejonowym w Wołominie na zasadach określonych w § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z póź.zm.) zawsze po uprzednim zweryfikowaniu danych osobowych.

Informacje telefoniczne mogą obejmować wyłącznie:
- wskazanie sygnatury akt sprawy;
- wskazanie terminu rozprawy lub posiedzenia, numeru sali;
- wskazania daty wydania orzeczenia;
- wskazania czynności podstawowych dotyczących postępowania międzyinstancyjnego.
Informacje udzielane osobiście, po zweryfikowaniu tożsamości mogą obejmować wyłącznie informacje dostępne w systemie informatycznym, oprócz wskazanych powyżej również:
- sposób rozstrzygnięcia;
- inne czynności i zdarzenia biurowe podlegające odnotowaniu w systemie elektronicznych urządzeń ewidencyjnych.
c) informowanie o:
- rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia oraz
procedury z tym związanej;
- prawach i obowiązkach strony postępowania sądowego, świadka, pokrzywdzonego;
- instytucjach udzielających pomocy ofiarom przestępstw;
- instytucjach udzielających bezpłatnych porad prawnych;

d) udostępnianie:
- list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, list tłumaczy przysięgłych, mediatorów, lekarzy sądowych uprawnionych powydawania zaświadczeń lekarskich usprawiedliwiających nieobecności w postępowaniu sądowym;
- adresów niektórych instytucji pozasądowych, np. Prokuratury,
Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka itp.;
- Formularzy sądowych i wzorów pism sądowych w sprawach typowych- zabezpieczenie ich dostępności w holu głównym sądu na parterze w przygotowanych do tego celu stelażach , a także za pośrednictwem strony internetowej Sądu.
e) przyjmowanie:
- zamówień na wydanie odpisów orzeczeń, tytułów wykonawczych lub zabezpieczających, poświadczonych kserokopii z dokumentów znajdujących się
w aktach oraz innych dokumentów w sprawach nie wymagających zgody sędziego których wykonanie w sytuacjach wyjątkowych możliwe jest bezpośrednio w BOI;
- korespondencji wpływającej do Sądu w ramach pełnionych dyżurów w poniedziałki
w godzinach 16.oo-18.oo.
g) wydawanie:
- zamówionych kserokopii i kserokopii poświadczonych dokumentów z akt spraw;
- zamówionych odpisów orzeczeń, tytułów wykonawczych oraz innych dokumentów .
5.Zamówione wcześniej odpisy orzeczeń, tytuły wykonawcze, kserokopie poświadczone za zgodność oraz inne dokumenty merytorycznie przygotowywane są przez pracowników właściwych Wydziałów i przekazywane są wraz z aktami sprawy na Salę Obsługi Interesantów, celem ich wydania.
6.Interesanci, w tym także : Adwokaci , Radcowie Prawni, Notariusze, Komornicy, funkcjonariusze policji i inne grupy zawodowe związane z działalnością Sądu przybywający do siedziby Sądu osobiście, przyjmowani są w kolejności ustalonej za pośrednictwem systemu kolejkowego okazując osobie obsługującej numer z tegoż systemu zgłaszania się , zgodnie z pobranymi numerami z systemu kolejkowego. Osoby niepełnosprawne oraz posiadające uprzywilejowanie z innego tytułu przyjmowane są poza kolejnością po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Informacje w sprawach udzielane są stronom postępowania oraz ich pełnomocnikom po okazaniu dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej.
REGULAMIN
Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Wołominie


1. Czytelnia Akt jest wydzielonym miejscem w ramach Biura Obsługi Interesanta, mieszczącym się na parterze budynku sądu, służącym do przeglądania akt przez osoby uprawnione .
2. Interesanci, w tym także : Adwokaci , Radcowie Prawni, Notariusze, Komornicy, funkcjonariusze policji i inne grupy zawodowe związane z działalnością Sądu przybywający do siedziby Sądu osobiście, przyjmowani są w kolejności ustalonej za pośrednictwem systemu kolejkowego okazując osobie obsługującej numer z tegoż systemu zgłaszania się , zgodnie z pobranymi numerami z systemu kolejkowego. Osoby niepełnosprawne oraz posiadające uprzywilejowanie z innego tytułu przyjmowane są poza kolejnością po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Informacje w sprawach udzielane są stronom postępowania oraz ich pełnomocnikom po okazaniu dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej.
3. Przy wejściu do Sądu ( bezpośrednio przy schodach głównych) zainstalowany jest automat do wydawania numerków ustalających kolejność obsługi interesantów w ramach BOI. Interesant po pobraniu numeru oczekuje na swoją kolej. Interesanci wchodzą do Czytelni Akt dopiero po wyświetleniu się ich numeru na wyświetlaczu znajdującym się m.in. nad drzwiami Czytelni Akt Interesanci mogą dokonać wglądu do akt po wcześniejszym zamówieniu ich osobistym lub telefonicznym pod numerem 22 787 28 49 Możliwym jest wydanie akt do wglądu w dniu zgłoszenia się przez interesanta do Sądu, o ile z ustaleń pracownika Czytelni Akt z danym Wydziałem wynikać będzie, iż nie ma przeciwwskazań ku temu oraz o ile ilość miejsc wyznaczonych do wglądu do akt w Czytelni Akt przy uwzględnieniu wcześniej zamówionych akt do wglądu, umożliwia udostępnienie dodatkowo zamówionych akt. Osoba zapisująca się na wgląd do akt sprawy winna wskazać sygnaturę sprawy, datę ewentualnego wglądu do akt, godzinę oraz przewidywany czas dokonywania wglądu do akt sprawy. Pracownik Czytelni Akt każdorazowo odbiera od interesanta numer telefonu na wypadek konieczności poinformowania interesanta o niemożności dokonania wglądu do akt pomimo wcześniejszego ustalenia terminu.
4. Przed udostępnieniem akt w Czytelni Akt interesanci mają obowiązek:
- zapoznać się z niniejszym Regulaminem i stosować się do jego zapisów;
- pozostawić w szatni okrycia wierzchnie, torby, teczki, bagaże itp.;
- okazać osobie obsługującej Czytelnię Akt dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość i złożyć czytelny podpis na karcie zapoznania się z aktami, wpisy te są jednocześnie z zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu Czytelni Akt.
5. Akta udostępniane są po okazaniu dowodu osobistego, legitymacji służbowej
Adwokata lub Radcy Prawnego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
6. Akta udostępniane są stronom i ich pełnomocnikom w miarę ilości wolnych stanowisk
w Czytelni Akt oraz stosownie do potrzeb zapewnienia wglądów do akt już wcześniej zamówionych.
7. Przed udostępnieniem akt pracownik Czytelni Akt upewnia się i ponosi osobistą
odpowiedzialność, za to że osoba, która będzie akta przeglądać jest do tego uprawniona - jest stroną postępowania lub pełnomocnikiem.
8. Udostępnienie akt na podstawie innych przesłanek, np. wykazania interesu prawnego następuje na podstawie wydanej przez Prezesa Sądu lub upoważnionego Przewodniczącego właściwego Wydziału zgody na przeglądanie akt.
9. Akta spraw znajdujących się w Wydziale udostępniane są w miarę możliwości
bezzwłocznie. Akta spraw, których udostępnienie w danej chwili nie jest możliwe, udostępniane są w terminie ustalonym przez osobę obsługującą Czytelnię Akt
z właściwym Wydziałem oraz interesantem.
10. Udostępnienie akt znajdujących się w archiwum odbywa się po wcześniejszym
zamówieniu minimum 4 dni przed planowaną datą udostępnienia.
11. Osoby zainteresowane przeglądaniem akt w czytelni mają prawo do zamówienia więcej niż jednej sprawy jeśli istnieje taka potrzeba, jednak zapoznawać się mogą jednorazowo tylko z aktami jednej sprawy. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest zwrócić akta dotychczas udostępnione, wówczas mogą mu zostać wydane kolejne akta.
12. Fakt udostępnienia akt odnotowuje się na karcie zapoznania z aktami, którą umieszcza się na wewnętrznej stronie okładki akt. Wzór karty przeglądowej akt stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Adnotację o udostępnieniu akt i dokonaniu wglądu w aktach dokonuje się bezpośrednio przed tą czynnością
13. W Czytelni Akt można korzystać z własnego sprzętu (np. komputery przenośne, aparaty cyfrowe) za zgodą, wiedzą i pod nadzorem osoby obsługującej Czytelnię Akt. Informację o skorzystaniu z możliwości utrwalania treści dokumentów umieszcza się na karcie zapoznania z aktami w rubryce uwagi.
14. Na terenie czytelni osoby czytające akta zobowiązane są do zachowania ciszy
i niezakłócania pracy innych osób.
15. Na blatach biurek –stanowiskach do przeglądu akt nie mogą znajdować się przedmioty inne niż akta sprawy , takie których obecność na blacie znacznie utrudni nadzór nad udostępnianymi aktami ( w tym teczki, torby, itp.).
16. Przeglądane akta spraw winny znajdować się wyłącznie na wyznaczonych do tego stanowiskach- blatach biurek co umożliwia pełny monitoring za pomocą kamer ( nie można akt kłaść m.in. na krzesłach, parapetach okiennych).
17. Osoby, którym zostały udostępnione akta mają obowiązek poszanowania
udostępnionych dokumentów, a wszelkie zauważone uszkodzenia akt powinny być zgłoszone osobie obsługującej czytelnię, aby nie ponosić za nie odpowiedzialności.
18. W czasie udostępniania akt zabronione jest sporządzanie w nich jakichkolwiek
adnotacji, uzupełnień, zapisków, skreśleń i podkreśleń, a także usuwanie adnotacji, dokumentów itp. działań, a także otwierania zapieczętowanych kopert.
19. Na terenie czytelni obowiązuje bezwzględny zakaz rozmów z telefonów komórkowych, spożywania posiłków i napojów. Dzwonek telefonu winien być wyciszony.
20. Zabronione jest wynoszenie akt poza Czytelnię Akt przez interesantów.
21. Osoby przeglądające akta mają obowiązek stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń i bieżących uwag osób obsługujących Czytelnię Akt. Pracownicy Czytelni Akt o ile istnieje taka możliwość, sporządzają kserokopie akt w ilości do 20 kart zgodnie
z wnioskiem stron postępowania i pełnomocników, o ile czynność ta nie wymaga zgody sędziego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości pracownika, wagi dokumentu albo gdy wniosek dotyczy innych dokumentów niż powstałe w Sądzie, lub też wymaga
z innych powodów zgody Sędziego, pracownik zwraca się o wydanie decyzji do Sędziego dyżurnego.
22. Zamówione wcześniej akta spraw do Czytelni Akt przygotowywane są przez
pracowników właściwych Wydziałów i najpóźniej w dniu planowanego przeglądania wyznaczony przez Kierownika danego Wydziału pracownik dostarcza akta do Czytelni Akt. Zwrotu akt z Czytelni po zakończonym dniu dokonuje pracownik Czytelni . Z uwagi na ilość zamówionych akt do wglądu lub inne szczególne okoliczności możliwym jest zwrot akt z Czytelni Akt do Wydziału macierzystego w godzinach rannych następnego dnia, zaś w przypadku gdy te same akta są zamówione na wgląd z kilkudniowym opóźnieniem ich oczekiwanie na ponowny wgląd na Czytelni Akt jest możliwe tylko po dokonaniu stosownych uzgodnień z Kierownikiem Sekretariatu danego Wydziału. Zamówienia na poszczególne akta dostępne są w aplikacji informatycznej wspomagającej pracę Czytelni Akt.
23. Akta spraw zamówione do przeglądania w dniu bieżącym, o ile ich udostępnienie jest możliwe, przygotowywane są przez wyznaczonych przez Kierowników pracowników właściwych Wydziałów i przekazywane do Czytelni.

REGULAMIN
Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Wołominie


1. Biuro Podawcze powołane jest do obsługi interesantów Wydziałów: I Cywilnego, III Rodzinnego i Nieletnich , II i V Karnego oraz III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej i Oddziału Administracyjnego ( w tym Sekretariatu Prezesa) Sądu Rejonowego w Wołominie w zakresie przyjmowania i rejestracji korespondencji składanej osobiście do Sądu. Przyjmowanie i rejestracja pism składanych osobiście do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołominie z uwagi na szczególne wymagania systemu informatycznego obsługującego powyższy Wydział odbywa się bezpośrednio w Sali Obsługi Interesantów w wyznaczonym do tego stanowisku.

2. Biuro Podawcze powołane jest do obsługi interesantów wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Wołominie w zakresie przyjmowania i nadawania oraz wiążącego się z tym rejestrowania korespondencji w systemie informatycznym, dostarczanej do Sądu oraz odbieranej z Sądu przez Pocztę Polską oraz inne upoważnione do tego podmioty zewnętrzne.
3. Pracownicy Biura Podawczego nie dokonują weryfikacji składanych dokumentów pod względem ich poprawności( a jedynie pod względem ilości ewentualnie dołączonych załączników) oraz nie udzielają informacji odnośnie spraw prowadzonych przed Sądem Rejonowym w Wołominie.
4. Interesanci, w tym także : Adwokaci , Radcowie Prawni, Notariusze, Komornicy, funkcjonariusze policji i inne grupy zawodowe związane z działalnością Sądu przybywający do siedziby Sądu osobiście, przyjmowani są w kolejności ustalonej za pośrednictwem systemu kolejkowego okazując osobie obsługującej numer z tegoż systemu zgłaszania się , zgodnie z pobranymi numerami z systemu kolejkowego. Osoby niepełnosprawne oraz posiadające uprzywilejowanie z innego tytułu przyjmowane są poza kolejnością po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Informacje w sprawach udzielane są stronom postępowania oraz ich pełnomocnikom po okazaniu dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej.
Dopuszcza się obsługę poza systemem numerkowym na odrębnym stanowisku podmiotów dostarczających i odbierających korespondencję w związku z treścią § 70 Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

5. Pracownicy Biura Podawczego na złożonym osobiście w Sądzie piśmie nanoszą datę oraz godzinę faktycznego złożenia pisma, dokonują sprawdzenia przyjmowanego pisma w zakresie ilości kart załączonych do pisma głównego, na którym naniesiono datę wpływu pisma do Sądu oraz czynią w tym zakresie stosowną wzmiankę na pieczątce prezentaty. Na życzenie interesanta składającego pismo, pracownik Biura Podawczego obowiązany jest do poświadczenia tego faktu na kopii lub odpisie składanego pisma przez przystawienie pieczątki prezentaty i naniesienie na niej, treści identycznej, jak wzmianki na przyjmowanym piśmie.

6. Pracownicy Biura Podawczego zobowiązani są do rejestracji wszelkiej korespondencji przychodzącej do Sądu w odpowiednim programie informatycznym i przekazanie ich w dacie przyjęcia pism do Sądu do poszczególnych jednostek organizacyjnych Sądu wraz z wykazem przyjętej korespondencji, która stanowi jednocześnie wykaz przekazanej korespondencji. Przed przekazaniem korespondencji do poszczególnych jednostek organizacyjnych Sądu, pracownicy Biura Podawczego dokonują sprawdzenia zgodności ilości przekazywanej korespondencji ze stanem wykazu , co poświadczają przez złożenie na wykazie informacji „Sprawdzone – data i podpis pracownika dokonującego sprawdzenia”. Pracownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych mają obowiązek poświadczenia przyjęcia korespondencji z Biura Podawczego przez złożenie na wykazie korespondencji podpisu oraz daty wpływu korespondencji do jednostki organizacyjnej Sądu.

7. W przypadkach szczególnych tj. m.in. wpływu korespondencji do Sądu w ilościach, których zarejestrowanie i przekazanie do poszczególnych jednostek organizacyjnych Sądu nie było możliwe w całości, pracownicy Biura Podawczego na koniec dnia pracy sporządzają wykaz już zarejestrowanej korespondencji , który po sprawdzeniu w sposób opisany powyżej przekazują wraz z korespondencją do Wydziału. Korespondencję wpisaną do rejestru w dacie późniejszej niż data faktycznego wpływu ( zgodna z datą pieczątki prezentaty) pracownicy Biura Podawczego przekazują w kolejnym dniu pracy w jak najkrótszym czasie możliwym do wykonania tego zadania, przy czym wykaz korespondencji przyjętej i przekazanej winien być sporządzony w taki sposób, aby wiadomym było w jakiej dacie korespondencja faktycznie wpłynęła do Sądu , a w jakiej dacie dokonano rejestracji korespondencji i powstał wykaz.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane